คัดเลือกทีมชาติ 2564

ระเบียบคัดเลือกทีมชาติ ประจำปี 2564
OPEN TEAM | MIXED TEAM | LADIES TEAM | SENIOR TEAM |
Team Coach Player 1 Player 2 Player 3 Player 4 Player 5 Player 6
Sutita น.ส.สุธิตา อินทร์ศรีลา น.ส.สุธิตา อินทร์ศรีลา น.ส.สุภัสราพร นันท์โชว์ น.ส.กรพินธุ์ อินทร์แนม น.ส.ปาจรีย์ อภิชิตพงศ์พันธ์ น.ส. ภัคณัฐ นำศิริกุล น.ส.มณฑกานต์ โฆษะวิสุทธิ์
Huang Rong นายกฤษดา พรมจักร์ นางแอน มาลากุล ณ อยุธยา น.ส.ยวมนต์ พิมพ์ปัญญาสุข น.ส.นิจจารีย์ สัตยารักษ์ น.ส.วรรณา อมรเมศวรินทร์ น.ส.ภัทริน หล่อตระกูลงาม น.ส.เสาวลักษณ์ คงแก้ว
BRW Ladies นายธนพงศ์ กุณาศล นางสาวภัทรวรรณ ธรรมจุลสถิตย์ นางสาวเนตรสิริ ศิลลา นางสาวเกษรา ปิยะชนกวงศ์ นางสาวพิมพ์ญาดา นาคทรัพย์ นางสาว ศรสวรรค์ สังข์อ่อง นางสาว พรปวีณ์ ศิริวงศ์

ตารางการแข่งขัน

OPEN TEAM | MIXED TEAM | LADIES TEAM |

Convention Cards

System Change Form Here
Sutita | Huang Rong | BRW Ladies |