คัดเลือกทีมชาติ 2564

ระเบียบคัดเลือกทีมชาติ ประจำปี 2564
OPEN TEAM | MIXED TEAM | LADIES TEAM | SENIOR TEAM |
Team Coach Player 1 Player 2 Player 3 Player 4 Player 5 Player 6
Teerataht พรนริศร์ ลีลาอาภรณ์ พรนริศร์ ลีลาอาภรณ์ วัชรพล เจียมจิตตน ธีรธัช โปษยานนท์ ปราโมทย์ เกศิสำอาง วรัตถ์ วินิจธรรมกุล วริทธิ์ธร แก้วม่วง
BBC Open อัษฎางค์ เรียมศรี อัษฎางค์ เรียมศรี กฤษดา พรมจักร์ สหสัญญ์ ลีวรวัฒน์ สรารุต พรานนท์สถิตย์ ประพงษ์ ไม้เจริญ สิรวิชญ์ ทองตรา
New Mutants ดร. วันชัย ด่านวชิรา ดร. วันชัย ด่านวชิรา ภาณุวิทย์ ต.เจริญ วิธวินท์ วทานียเวช รักษณ คงศัตรา ภูดิศ โคมบัว นายกัมพล พรมแดน
Six Senses พีรชา สุริยา พีรชา สุริยา จิตตกานต์ ปัจฉิมสวัสดิ์ จตุรงค์ ศศิบุตร สมหมาย มัธยัสถ์ถาวร ทวีสิทธิ์ ตรีมานคา ชัยรัตน์ ตันชัชวาล
BRW Open สมชัย ใบสมุทร นายเฉลิมพล ว่องไววิทย์ นายปิยะ ทองธรรมชาติ นายชยานนท์ จุลณะเวช นายธนพงศ์ กุณาศล นายจงชนะ จันทมาศ นายกัมพล นิธิภิญโญเลิศ

ตารางการแข่งขัน

OPEN TEAM | MIXED TEAM | LADIES TEAM |

Convention Cards

System Change Form Here
Teerataht | BBC Open | New Mutants | Six Senses | BRW Open |